در بین ساختمان ها، موارد بسیاری هستند که به دلیل گذشت زمان بافت آنها فرسوده شده و کهنه و قدیمی شده اند و یا مشکلات دیگری دارند که نیاز به تعمیرات جزئی است؛ در این زمان است که صحبت از بازسازی و نوسازی ساختمان به…